Działalność

Instytut Matematyki i Informatyki

Matematyka akademicka pojawiła się w Opolu wraz z utworzeniem w 1954 roku Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Piastów Śląskich. W tymże roku utworzono w ramach Uczelni Instytut Matematyki i przyjęto pierwszych studentów kierunku matematyka. Rozpoczęto też badania naukowe, które przez ponad 60 lat zaowocowały publikacjami w cenionych czasopismach oraz monografiami wydanymi przez prestiżowe wydawnictwa zagraniczne. Ośrodek w Opolu zaznaczył się trwale na mapie matematycznej kraju.

Obecnie Instytut Matematyki zatrudnia 11 pracowników, w tym pięciu profesorów i doktorów habilitowanych. Główne pola działalności Instytutu to organizacja procesu dydaktycznego w ramach Wydziału oraz badania naukowe. Instytut prowadzi studia w systemie dziennym na kierunkach matematyka. Studenci matematyki mają możliwość uzyskania specjalizacji w zakresie matematyki nauczycielskiej oraz matematyki z zastosowaniami. Wysoki poziom wykształcenia absolwentów jest celem nadrzędnym działalności dydaktycznej Instytutu, dlatego proces dydaktyczny jest stale monitorowany i unowocześniany. Instytut bierze aktywny udział w promowaniu i wdrażaniu ustaleń Procesu Bolońskiego.

Na przestrzeni ostatnich lat Instytut prowadzi rozbudowę i modernizację swojego zaplecza lokalowego i wyposażenia technicznego. Działania w tej materii są zgodne z polityką edukacyjną Unii Europejskiej, co zaowocowało uzyskaniem przez Instytut znacznych środków z Funduszów Strukturalnych Unii Europejskiej.

Badania naukowe prowadzone w Instytucie koncentrują się głównie wokół problemów topologii ogólnej, algebraicznej logiki matematycznej, zastosowań równań różniczkowych cząstkowych i zwyczajnych, teorii macierzy losowych, ogólnych struktur algebraicznych, układów dynamicznych i mechaniki oraz statystyki matematycznej. Samodzielna kadra naukowa Instytutu ma uznaną pozycję naukową w Polsce i za granicą. Pracownicy Instytutu pełnią funkcje w towarzystwach naukowych i komitetach redakcyjnych czasopism krajowych i międzynarodowych oraz Komitecie Matematyki PAN.