Pracownia systemów komputerowych

Laboratoria komputerowe

W budynku Informatyki, na rogu ulic Oleskiej i Czaplaka znajdują się laboratoria komputerowe Instytutu Matematyki. Z pracowni w godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych mogą korzystać studenci Instytutu Matematyki i Informatyki posiadający aktywne konto w domenie ECLIPSE. Przed wejściem do pracowni należy zostawić swoją legitymację studencką u administratorów (pokój 107)

 

Kontakt

 • Budynek Informatyki pokój 107INF / tel. (77) 452 7229 w. 7229
 • e-mail: psk@uni.opole.pl

System Kontroli Dostępu

W budynku Informatyki, na rogu ulic Oleskiej i Czaplaka działa System Kontroli Dostępu. Osobą wyznaczoną do wydawania kart dostępowych studentom jest pracownik IMiI Pan Władysław Makuchowski tel. (77) 452 7226 w. 7226, e-mail: wmak@uni.opole.pl. Posiadacz karty dostępowej w przypadku jej utraty zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego, telefonicznego lub za pomocą poczty elektronicznej poinformowania o tym fakcie Administratora Systemu Kontroli Dostępu lub osobę wyznaczoną do wydawania kart studentom. Zasady zgłaszania utraty karty dostępowej opisuje załącznik nr 1 do regulaminu kontroli dostępu.

 

KONTAKT

 • Budynek główny (Oleska 48) pokój 226 / tel. (77) 452 7226 w. 7226
 • e-mail: wmak@uni.opole.pl

Komputerowa sieć bezprzewodowa eduroam

Komputerowa sieć bezprzewodowa eduroam jest dostępna dla studentów i pracowników Instytutu Matematyki. Na terenie Instytutu sieć eduroam działa w całym budynku przy ul. O. Czaplaka 2, w holu główny na parterze oraz w wybranych miejscach w holu na pierwszym piętrze budynku przy ul. Oleska 48. Celem usługi eduroam jest udostępnienie bezpiecznej łączności w ramach środowiska naukowego. Pracownicy i studenci instytucji korzystających z eduroam mogą uzyskać dostęp do Internetu na terenie wszystkich instytucji stowarzyszonych w eduroam (zarówno w Polsce jak i za granicą).

Więcej na: www.eduroam.uni.opole.pl oraz www.eduroam.pl Mapa zasięgu na terenie miasta Opole.

Serwer studencki (usługi:WWW, MySQL)


1. WWW – informacje ogólne:
 • Serwer obsługuje: php, mysql, mysqli,
 • Użytkownicy posiadają; 100MB pojemności na koncie,
 • Pliki należy utworzyć w katalogu public_html,
 • Aby wyświetlić utworzoną stronę html, należy wpisać adres:
  http://student2.math.uni.opole.pl/~id_studenta/nazwa_pliku.html,
 • Strony napisane w php można wyświetlić następująco:
  http://student2.math.uni.opole.pl/~id_studenta/nazwa_pliku.php,
 • Każdy student ma założoną bazę danych MySql. Można tworzyć skrypty php z obsługą MySql.

2. Baza danych MySQL – informacje ogólne:
 • Każdy student ma dostęp do bazy danych w MySQL,
 • W celu otrzymania hasła i loginu do bazy danych proszę zgłaszać się do administratorów (p.107),
 • Operacje na bazie danych można przeprowadzać poprzez system PhpMyAdmin.

3. Metody dostępu do serwera:
 • protokół SFTP np. WINSCP (Windows) – ZALECANY , gFTP (Linux),
 • protokół SSH np. Putty (Windows), terminal Linux`a.

UWAGA! SFTP i SSH są bezpiecznymi metodami dostępu, gdyż ich transfer danych jest szyfrowany.

Do zalogowania należy użyć następujących danych:

  • Adres serwera: student2.math.uni.opole.pl,
  • Login: identyfikator studenta np. id01001,
  • Hasło: Takie samo jak na pocztę studencką.

4. Wykaz poleceń powłoki shell dostępnych na serwerze:
Polecenia Opis
cat Wyświetla zawartość pliku
chmod Zmienia prawa dostępu do pliku
cp Kopiuje pliki
echo Wyświetla tekst na ekran. Pozwala również tworzyć pliki np. echo “tekst1”>plik1.txt
ee Edytor tekstu. Aby otworzyć plik do edycji wpisz ee nazwa_pliku
ln Tworzy dowiązania do plików
ls Listuje zawartość katalogu
mc Midnight Commander – menedżer plików. Pomaga w zarządzaniu zasobami. Tymczasowo brak dostępu do modułu edycji plików
mkdir Tworzy katalogi
mv Przenosi pliki i katalogi
rm Usuwa pliki i katalogi
pwd Wyświetla ściężkę w krórej aktualnie się znajdujemy
KONTAKT

Kontakt w sprawach dotyczących serwera studenckiego:

 • Budynek Informatyki pokój 107INF / tel. (77) 452 7229 w. 7229
 • e-mail: psk@uni.opole.pl